ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, April 9, 2008

ေၾသာ္ … ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလတယ္.....


၃။ (က) အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ အေျခခံရမည့္မူမ်ားစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၃)၊ အခန္း(၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၊ အပိုဒ္-၄ (က)တြင္ . . . . . . ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရ မည္။ . . . . . . ဟုေရးသားထားပါသည္။

(ခ) ၄င္းစာပိုဒ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ၂၀၀၈စာအုပ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၇၃)၊ အခန္း(၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၊ အပိုဒ္-၄၃၆ (က)တြင္ . . . . . ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရ မည္။ . . . . . . ဟု ျပင္ဆင္ ေရးသားထားပါသည္။

အထက္က ကြဲလြဲခ်က္ဟာ မွားရြင္းပုံႏွိပ္တာပါတဲ့
တုိင္းျပည္ရဲ့အသက္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးခ်င္သလုိလည္း ေရးေသးတယ္ ၿပီးေတာ့မွားရြင္းပုံႏွိပ္တယ္၊
အမွားကလည္း သူတုိ႔အတြက္အမွားေကာင္း၊

မမွားလည္းဘာမွမထူးပါဘူး
အပုိဒ္ ၄၃၆ (က)ေနမကဘူး တစ္အုပ္လုံးအမွားေတြဘဲ…
ဘယ္သူမွ မေထာက္ခံနဲ႔၊ ကန္႔ကြက္မဲသြားေပးၾက။