ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, June 4, 2008

လပြတၱာၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ၾကရ

ဧရာ၀တီတုိင္း လပြတၱာၿမိဳ႔နယ္အတြင္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေက်းရြာအသီးသီးသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ၾကရေသာ ယေန႔ျမင္ကြင္း။