ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, June 11, 2008

ICRC ႏွင့္ UNDP သုိ႔ အျဖစ္မွန္တင္ျပေတာင္းဆုိေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ဖမ္းစီးခံရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ၊ အေရွ႕ဒဂုံမွ မုန္တုိင္းဒုကၡသည္ ( ၂၀၀ ) ခန္႔္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ႏုိင္ငံ
တကာ ၾကက္ေျခနီရုံး ( ICRC ) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UNDP) ရုံးမ်ား
သုိ႔ သြားေရာက္၍ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္၊ ဒုကၡသည္
စခန္မ်ားမွ ၎တုိ႔အားႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားကုိ မေန႔က(၁၀-၆-၂၀၀၈) နံနက္ပုိင္း
တြင္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္ ထရပ္ကား ႏွစ္စီးႏွင့္ အျပည့္တင္ထားေဆာင္
လာေသာ စစ္အစုိးရ လုံထိန္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားေရာက္ရွိလာကာ အင္အားသုံး၍ ပိတ္ဆုိ႔
ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကၿပီး ၎ဒုကၡသည္မ်ားအထဲမွ ဦးေဆာင္သူမ်ားဟုယူဆရေသာ အမ်ဳိး
သား ( ၂ ) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသၼီး( ၁ )ဦးတုိ႔အား ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသတင္း
ရရွိသည္။ အထက္ပါအမ်ဳိးသၼီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ မဇူးဇူးျဖစ္သည္
ဟု သိရပါသည္။