ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, August 31, 2008

လူမႈအရင္းသစ္ ( သုိ႔မဟုတ္ ) လွေသာဂိမ္း

အမ်ားပုိင္ အရင္းအျမစ္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင လူအမ်ား ခြဲေဝသုံးစြဲရေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိသည္။ စားက်က္ျမက္ခင္း၊ ငါးဖမ္းရာေရျပင္၊ သစ္ေတာ၊ ေသာက္သုံးေရ စသည္တုိ႔ျဖစ္ သည္။ ဤသည္တိုကုိ ျခံဳငုံ၍ “ အမ်ားပုိင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ” ( Common pool resources ) ဟု ေခၚပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ဤသုိ႔ေသာ အမ်ားပုိင္အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ခဲြေဝသုံးစဲြေရးမွာ ျပႆနာအလြန္ႀကီးႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ သမုိင္းတြင္ အမ်ားပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ား အေဝမတည့္ရာမွ ျဖစ္ပြားရေသာ စစ္ပြဲမ်ားပင္ မနည္း မေနာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔အတြက္ လူမႈေဗဒပညာရွင္ “ ဂါရက္ဟာဂင္ ” က အဆုိပါ အမ်ားပုိင္ အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္္ပတ္သက္ၿပီး“ အမ်ားပုိင္ အလြမ္းဇာတ္မ်ား ” (tragedy of the commons) ကုိေမြးထုတ္ေပးသည့္ ေရခံေျမခံဟု ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ အမ်ားပုိင္ အလြမ္းဇာတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ တားဆီးႏုိင္ရန္ အတြက္ ထက္ေအာက္ ဖြဲ႔စည္းပုံမွလာေသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရသည္ မ်ား ရွိလာသည္။ သူ႔အလုိလုိ ေပၚထြက္လာေသာ လူမႈအရင္းတခုတည္းႏွင့္ေျဖရွင္း ရန္မလြယ္၍ ဥပေဒအမိန္႔ အာဏာမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ရသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ ဤသုိ႔ေသာအျပဳအမႈမ်ဳိးကုိ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ က်င့္သုံးလုိက္လွ်င္မႈ အမွန္ပင္ျပႆနာ ရွိႏုိ္္င္ပါသည္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံလက္ေတြ႔ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစႏွစ္ ၿပိဳက်ခဲ့ရသည္မွာဤသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိဗီယက္အစုိးရက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လုံးရွိ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး အားလုံးကုိ အမ်ားပုိင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သေဘာထားလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္က တုိက္ရုိက္ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး အမိန္႔ေပးစႏွစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ စီမံ ကိ္န္း စီးပြားေရးစနစ္သာမက ေနာက္ဆုံး ဆုိဗီယက္ယူနီယံ တစ္ခုလုံးပါ ၿပိဳက်ခဲ့ရ သည္အထိ အေျခအေနဆုိးခဲ့ရသည္။

ဤတြင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းပွံႏွင့္ မဆုိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း ရွာၾကံခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအနက္ “ ေရာဘတ္အယ္ လစ္ဆင္” မွာ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူက အထက္မွေအာက္သုိ႔လာ ေသာ အမိန္႔ေပးပုံစံမဟုတ္ဘဲ၊ ေအာက္မွအထက္သုိ႔လာေသာအမ်ားညီ ႏႈံန္းစံမ်ားျဖင့္ ထိန္းႏုိင္စရာ ရွိသည္ဟု အဆုိျပဳခဲ့သည္။ သူ႔အဆုိျပဳခ်က္အတြက္ အယ္လစ္ဆင္ သာဓကတင္ခဲ့သည္မွာ ၁၉ ရာစု အေမရိကန္ ေဝလငါးမုဆုိးမ်ား၏ အေတြအၾကံဳ မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ မုဆုိးသေၤဘာတစ္စင္းက ေဝလငါးတစ္ေကာင္ကုိ မွိန္းႏွင့္ မိမိ ရရ ထုိးလုိက္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဝလငါးမေသ လြတ္ထြက္သြားသည္။ အျခားမုဆုိး သေၤဘာတစ္စင္းက ထုိဒဏ္ရာရေဝလငါးကုိ အလြယ္တကူ ဖမ္းမိသြားသည္။ ဤတြင္အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေဝလငါးကုိမည္သည့္ သေၤဘာပုိင္သင့္ သနည္း။ ေနာက္ဆုံး ေဝလငါးမုဆုိးအားလုံး ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ အမ်ားညီ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ဤအေတြ႔အၾကဳံက ဘာကုိေဖၚျပလုိက္သနည္းဆုိလွ်င္ လူမႈအရင္းကုိ ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ရႏုိင္စရာရွိသည္ဆုိေသာ ေကာက္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း မတူေသာလူမ်ား၊ လူမႈအုပ္စုမ်ားၾကား “ ၾကားအေျဖ ”

(compromise) တစ္ခု ရေစသည့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။ ဤသေဘာကုိ သခ်ၤာ သရုပ္ခြဲပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္လုိက္ရာ နာမည္ေက်ာ္ “ ဂိမ္းသီအုိရီ ” (Game Theory) ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

အက်ဥ္းသားအၾကပ္

လူသည္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ လူမႈေရးသတၱဝါျဖစ္သည့္ တုိင္ လူတြင္ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားလည္း အမွန္ပင္ရွိေနပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ လူမႈ အုပ္စု တစ္ခုအတြင္းမွာပင္ အက်ဳိးစီးပြားျခင္း ေထြးေရာယွက္တင္ ျဖစ္ေနရေတာ့ သည္။ ဤျပသနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွးေဟာင္း ကြန္ျမဴနတီေခတ္က “ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း” ဆက္ဆံေရးကုိ သုံးခဲ့ၾကသည္။ ယခု ကြန္ျမဴနတီေခတ္သစ္ တြင္မႈ “အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေရး”( reciprocal altruism) အတြက္နည္းလမ္းရွာ ေဖြခဲ့ၾကသည္။ ဂိမ္းသီအုိရီမွာ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳေရးကုိ ေရွးရႈေသာ နည္းနာ တခုျဖစ္ပါသည္။

ဂိမ္းသီအုိရီ၏ အလုိအရ ေျခခံလူမႈဆက္ဆံေရး ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆုိ သည္။ “သူေသ ကိုယ္ရွင္ဆက္ဆံေရး” (Zero Sum Game) ႏွင့္ “သူမနာ ကုိယ္မနာဆက္ဆံေရး” (Non-Zero Sum Game) တုိ႔ျဖစ္သည္။ သူေသကုိယ္ရွင္ ဆက္ဆံေရးမွာ အရႈံးအႏုိင္ အေျဖထြက္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လုံးအတြက္ အၾကြင္းသုညသာ ျဖစ္၍ အက်ဳိးမမ်ားႏုိင္ပါ။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းပုံမွလာေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားမွာ ဤဆက္ဆံေရးတြင္ အက်ဳံး ဝင္သည္။ သူမနာကုိယ္မနာ ဆက္ဆံေရးသည္သာ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံး အတြက္ “ ေမွ်ာ္လင့္တန္ဘုိး ” (expected value) မရသည့္တုိင္ “ မူလ အေျခ အေနထက္ ပုိေကာင္း ” (better off) ႏုိင္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ဳိးမ်ား ႏုိင္စရာရွိသည္။ ဤသုိ႔ေသာဆက္ဆံေရးပုံစံဝင္ေစရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံး ညွိႏိႈင္း၍ ၾကားအေျဖတခု ရွာရမည္ (bargain and compromise) ဟု ဆုိပါသည္။

ဤသေဘာကုိ ထင္ရွားေစရန္ ဂိမ္းသီအုိရီက “ အက်ဥ္းသား အၾကပ္ အတည္း ” (Prisoner’s Dilemma) ဆုိေသာ အယူအဆျဖင့္ ဤသုိ႔ရွင္းျပသည္။

ႏွစ္ႀကီ္းအက်ဥ္္းသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ A ႏွင့္ B သည္ ေထာင္ေဖာက္ေျပးရန္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ၾကံစည္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔အၾကံကုိ ေထာင္ပုိင္ႀကီးက ရိပ္မိ၍ တစ္ေယာက္စီခဲြ တုိက္ပိတ္ကာ၊ သီးျခားစီ စစ္ေဆးသည္။ A ႏွင့္ B မွာ ေထာင္လက္ေကာက္မ်ားျဖစ္ရာ ဥပေဒကုိ အရည္က်ဳိေသာက္ ႏုိင္သူမ်ားပီပီ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလုိက္လွ်င္ မည္မွ်ထိျပစ္ဒဏ္က်ႏုိင္သည္၊ မေပးဘဲေနလွ်င္ ဘာျဖစ္ ႏုိင္သည္ကုိ တြက္ဆႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးေျဖာင့္ခ်က္ ေပးလုိက္ လွ်င္ ေထာက္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္စီက်ႏုိင္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးေျဖာင့္ခ်က္ မေပးလွ်င္ မႈ (၃) ႏွစ္သာ က်ႏုိင္စရာရွိသည္။ အကယ္၍ A ေပးၿပီး B က မေပးလွ်င္ B အတြက္ပုိ၍နာမည္။ (၁၂) ႏွစ္ထိျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ A အတြက္မႈ (၂) ႏွစ္မွ်ႏွင့္ ကိစၥၿပီးႏုိင္သည္။ အလားတူ A ကေျဖာင့္ခ်က္မေပးဘဲ B ကေပးလုိက္လွ်င္ A က (၁၂) ႏွစ္ B က (၂) ျဖစ္လိမ့္မည္။

ပုိ၍ရွင္းလင္းေစရန္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ က်ႏုိင္စရာရွိသည့္ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဇယားႏွင့္ ေဖၚျပပါမည္။( ဂဏန္းႏွစ္လုံးတြဲ၍ ေဖၚျပ ထားရာေရွ႕ဂဏန္းမွာ A အတြက္၊ ေနာက္ဂဏန္းမွာ B ဟုနားလည္ၾကပါရန္ )Bေျဖာင့္ခ်က္ေပး

ေျဖာင့္ခ်က္မေပး

A

ေျဖာင့္ခ်က္ေပး

၄ း ၄

၂ း ၁၂

ေျဖာင့္ခ်က္မေပး

၁၂ း ၂

၃ း ၃


သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံး လုိခ်င္သည္မွာ အနည္းဆုံးျပစ္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ (၂) ႏွစ္သည္ ႏွစ္ေယာက္စလုံး၏ “ ေမွ်ာ္လင့္တန္ဖုိး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေယာက္လုံး ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလုိက္လွ်င္ (၄) ႏွစ္စီ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ေျဖာင့္ခ်က္မေပးဘဲ တင္းခံႏုိင္လွ်င္ (၃) ႏွစ္စီ သာၾကာလိမ့္မည္။ (၄) ႏွစ္ထက္စာလွ်င္ (၁) ႏွစ္သက္သာ၍ “ မႈလအေျခအေန ထက္ ပုိေကာင္း ” သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ႏွစ္ေယာက္လုံးအတြက္ ေက်နပ္သင့္ ေသာအေျဖ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္သူတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ေတြ႔ဆုံညိွႏႈိင္း ခြင့္မရ၍ အေျဖ မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းခြင့္သာရလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္ လုံး ေျဖာင့္ခ်က္မေပးဘဲ ျငင္းၾကဘုိ႔မ်ားပါသည္။

ဤတြင္ ပုံျပင္ကေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဤသုိ႔စာရင္းခ်ျပႏုိင္သည္။

၁။ ေတြဆုံညွိႏုိင္းခြင့္သာရလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္လုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖ ရပါ လိမ့္မည္။

၂။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ အထူးအ ေရးႀကီးပါသည္။ (ယုံၾကည္မႈမရွိလွ်င္ အားလုံးပုိ၍ နစ္နာႏုိင္သည္)

၃။ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံး ႀကဳိတင္တြက္ဆႏုိင္စြမ္း ရွိဖုိ႔လုိပါသည္။ ပညာ အေျခခံ ရွိဖုိ႔လုိသည္။

၄။ ေမွ်ာ္လင့္တန္ဖုိးကုိ အေသဆုပ္ကုိင္မထားဘဲ မႈလအေျခအေနထက္ ပုိေကာင္း လွ်င္ပင္ ေက်နပ္သင့္သည္။

ဤသည္ပင္ ဂိမ္းသီအုိရီက အၾကံျပဳလုိက္ေသာ လူမႈအရင္း ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ တုိင္းျပည္တစ္ခု ခ်င္း၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးသာမက ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ပါ တြင္တြင္္ က်ယ္က်ယ္ က်င့္သုံးေနေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အကန္႔အသတ္မ်ား

စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီ လူမႈအရင္းမွာ၊ ထက္ေအာက္ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ သူ႔အလုိလုိ ေပၚထြက္လာသည္ (Spontaneity) က မ်ားပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ သ႔ူအလုိလုိေပၚထြက္လာသည့္ ႏႈန္းစံမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္တစ္ခု အတြင္းတြင္သာ အသုံးတဲ့ရွင္သန္ႏုိင္စရာ ရွိသည္။ အကန္႔အသတ္မ်ား တရစပ္ က်ဳိးေပါက္ေနေသာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္တြက္ အခါခပ္သိမ္း ဆီေလွ်ာ္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

လူမႈေဗဒပညာရွင္ “ အယ္လီနာ ေအာ့စတြမ္” က ၾကဳံေတြ႔ႏုိင္စရာရွိေသာ အကန္႔အသက္ အခ်ဳိ႕ကုိ ဤသုိ႔ ေရတြက္ျပပါသည္။

၁။ အရြယ္ပမာဏ (Size)

မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆုိ အေခ်ာင္သမားမ်ား ေရာပါေနတက္သည္ သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အရြယ္အစားငယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိလွ်င္ ျပသနာ မရိွလွပါ။ ဆရာဝန္အနည္းငယ္ေပါင္းဖြင့္္ထားေသာ ေဆးခန္း သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ေန အခ်ဳိ႕ျဖင့္ စုစည္းထားေသာ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ဳိးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦး ေခ်ာင္ခုိ ေနသည္ကုိ အလြယ္ႏွင့္သိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ အလုပ္သမား ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီအလုပ္လုပ္ၾကေသာ စက္ရုုံမ်ဳိးတြင္အေခ်ာင္သမားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ဖုိ႔လြယ္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သုိ႔အတြက္ အရြယ္ပမာဏမွာ အကန္႔အသတ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ကမာၻႏွင့္ ခ်ီ၍ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ စဥ္းစားၾကဘုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အဖြဲ႔အစည္း စည္းဝုိင္း (Boundaries)

အဖြဲ႔အစည္း စည္းဝုိင္း ပီပီျပင္ျပင္ရွိလွ်င္ ျပသႆနာမရိွပါ။ ဤသုိ႔မဟုတ္ ဘဲ ဝင္ခ်င္သလုိဝင္ ထြက္ခ်င္သလုိထြက္ျဖစ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိလွ်င္ ဒုကၡေပး မည့္သူမ်ား အခ်ိန္အေရြး ဝင္ေယာက္လာႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ အဖြဲ႔အစည္း စည္းဝုိင္း ပီပီျပင္ျပင္ ရိွမရိွမွာလည္း ေနာက္ထပ္ အကန္႔အသတ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ဂလုိဘယ္စီးပြားေရး ေခတ္တြင္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ စဥ္းစားၾကဘုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထပ္ေက်ာ့တုံ႔လွယ္မႈ (Repeated Interaction)

လူမႈေရးအရ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္မႈမရွိဘဲ ျပင္ပကမာၻႏွင့္ အဆက္အစပ္ မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးဆုိလွ်င္ ျပသနာမရွိလွပါ။ မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းတုံ႔ျပန္ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္သာ ထပ္ေက်ာ့ရင္ဆုိင္ရ၍ အလုိလုိ ျဖစ္တည္ေနေသာ ႏႈန္းစံ မ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေတာင္ေပၚ ေက်းရြာမ်ား၊ အမဲလုိက္အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားမွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ခက္ေနသည္မွာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေခတ္ တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ အထီးက်န္ဘဝျဖင့္ မလုံျခဳံႏုိင္ေတာ့ ျခင္းပင္။

၄။ ဘုံဓေလ့စရုိက္ (Common Culture)

“ ဓေလ့စရုိက္တုိက္ပြဲ ” (clash of cultures) မွာ ဂလုိဘယ္လုိက္ ေဇးရွင္း၏ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဓေလ့စရုိက္တစ္ခုတည္းရွိေသာ လူမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားလွ်င္ ျပႆနာမရိွႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ဓေလ့စရုိက္မ်ဳိးစုံ ေထြျပားလာ လွ်င္ ယုံၾကည္မႈဝင္ရုိး ပြန္းပဲ့တုိက္စားခံႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။

၅။ ပါဝါႏွင့္တရားမွ်တမႈ (Power and Justice)

တရားဝင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ ႏႈန္းစံမ်ားမွာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ ယုံၾကည္မႈဝင္ရုိးကုိမႈ ခုိင္မာႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ အျခားအဖြဲ႔ အစည္းတခုကုိမႈ ဓန၊ ပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စစ္အင္အား စေသာ ပါဝါမ်ားျဖင့္ လြမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္လုိသည့္ တိမ္းညႊတ္မႈမ်ားလည္း ရွိတက္သည္။ တရားမွ်တမႈ ရႈ႕ေထာင္မွၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္သင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻလုံးခ်ီ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ရေသာ ကာလမ်ဳိးတြင္ ပဋိပကၡမ်ဳိးစုံကုိ ဖန္တီးရာေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေန၍ လူမႈအရင္း တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေရွးယၡင္ကလုိ အလုိလုိျဖစ္ေပၚမႈတစ္ခုတည္း အားကုိးရုံမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့ ပါ။ တရားဝင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိပါသည္။ ထုိ႔ထက္ ဂိမ္းသီအုိရီလုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ဳိးျဖင့္ လူမႈအရင္းကုိ အားျဖည့္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ပတိရူပ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ “ လူမႈအရင္း ” မွာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ သေဘာ ျဖစ္ေနရာ၊ လူမႈအရင္း သန္စြမ္းေရးသည္ပင္ ေသာ့ခ်က္အက်ဆုံး ေပၚလစီ ျပႆနာဟု ဆုိႏုိင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ။

ေက်ာ္ဝင္း