ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Monday, May 25, 2009

ဗကသ မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္

ဗာမာျပည္တြင္းရိွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသုိ႔ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံအစ ေက်ာင္းသားက ဆုိတဲ့ အစဥ္အလာ အတုိင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ မိခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ မတရားတဲ့အမႈ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အစုအဖြဲ႕လုိက္ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဆင္ႏႊဲၾကဖုိ႔ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲခ်ဳပ္က ၂၅၊ ၅၊ ၂၀၀၉ ရက္စြဲႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လုိက္ပါတယ္။