ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, March 20, 2008

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုမွစာေမးပြဲသပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ဓမၼာစရိယႏွင့္ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲကုိ မေျဖဆ္ုိလုိက္ရသျဖင့္ သာသနာမကြယ္၊
သံဃာေတာ္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ေသာ စစ္အစုိးရကျပဳလုပ္သည့္စာေမးပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုက စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သံဃာေတာ္မ်ားအား (၁၈/၃/၀၈)ရက္ေန႔ ရက္စြဲႏွင့္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေလွ်ာက္ထား