ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, March 23, 2008

တပ္တြင္းအက္ကြဲေၾကာင္း ႀကီးထြားလာၿပီ

လမ္းျပေျမပံုကိစၥ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း ကြဲၿပဲမႈမ်ား ႀကီးထြားလာ
လယ္ရီေဂ်ဂင္
Saturday, 22 March 2008 20:05 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ႏိုင္ငံ့ေရွ့ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူူးေျပာင္းမည့္ လမ္းျပေျမပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ား ႀကီးထြားလာေနသည္။ ျမန္မာ့အဖိုးတန္ ဓနဥစၥာ အမ်ားစုကို လက္ဝယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေရွာက္သူ အစစ္အမွန္ဟု မိမိကိုယ္ကို ခံယူထားသူမ်ား အၾကား တိုက္ပြဲတခုက ေပၚေပါက္လာေနျပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုအတြင္း အဓိက အေရးပါေသာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးခံရမႈမ်ား ၾကံဳေနရသည္။

အဓိက ဘက္ႀကီးႏွစ္ဘက္ သိသာစြာ ေပၚထြန္းလာျပီ ျဖစ္ရာ စစ္အုပ္စုအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ဟူသည္ မရွိေတာ့ပါ။

တဖက္ကေတာ့ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပိုင္ဆုိင္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အစီအမံ ျဖစ္ေသာ လူထုအေျချပဳ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစည္းအ႐ံုး (ႀကံ့ဖြံ႔) တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဝင္ (နအဖ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အျခားတဖက္တြင္ေတာ့ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အခန္းက႑ကိုသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စစ္တပ္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ စစ္အစိုးရ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ေမာင္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ထိပ္တန္း ရာထူးလက္ကိုင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ပိုမို ထူေျပာလာျခင္းအေပၚ တုန္လႈပ္ေနျပီး ထိုအက်င့္ပ်က္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္ အခန္းက႑ကို အေျခက လိႈက္စားေစသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။

ထိုအုပ္စုႀကီး ႏွစ္ခုအတြင္း စစ္ပြဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရး အလ်င္အျမန္ ယိုယြင္းလာျခင္းက တိုင္းျပည္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ အစစ္အမွန္ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအတြင္း ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေနျပီး မေဝးလွေသာ အနာဂတ္၌ စစ္တပ္အတြင္း ‘အေပ်ာ့စား အာဏာသိမ္းမႈ’ တခုကို အုပ္စုတစုစုက ျပဳလုပ္လာလိမ့္မည္ဟု စိုးထိတ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနသည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အင္အားစုတစုအေနနဲ႔ တည္ၿမဲေနလိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ ‘အစစ္’ ဆိုသည္မွာ (ထိုအရာရွိမ်ား သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ ျမင္သလို) လ်င္ျမန္စြာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ စီစဥ္ထားသည့္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျမင္ကြင္းကိုမူ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ ေရြးေကာက္ပဲြကိုပါ စီစဥ္ေနသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သိသာစြာပင္ တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္သည္။


တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ႀကံ့ဖြံ႔၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈ ပြားမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ေမလ ဆႏၵခံယူပြဲအျပီး တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာ ခ်ဳံးက် ျပတ္ေတာက္သြားမည္ကို မေက်ႏိုင္၊ မခ်မ္းနိုင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ‘အဲဒါ (ေမလေနာက္ပိုင္း) ဟာ တပ္မေတာ္က အလံုးစံု ရထားတဲ့ အာဏာကို ႐ုတ္တရက္ႀကီး အဆံုးသတ္သြားေစမွာ ျဖစ္တယ္’ ဟု ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။


ျဖစ္ထြန္းလာေသာ တပ္မေတာ္အတြင္း သာလြန္ ႀကီးစိုးမႈရေရး တိုက္ပြဲ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္မူ သန္းေရႊလို ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (အိုတီအက္စ္) ဆင္းမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေအးလို စစ္တကၠသိုလ္ (ဒီအက္စ္ေအ)ဆင္းမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

စစ္တပ္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ရေသာ္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တယူသန္ နအဖ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ျပီး အိုတီအက္စ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သန္းေရႊ၏ လူယံုမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားၾကျပီး အထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ကို ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းမႈမလုပ္စတမ္း ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆြဲကိုင္ထားၾကသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီး ေအာင္ေသာင္း၊ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ေမာင္ေမာင္သိန္း (သူသည္ ၾသဇာႀကီးေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္သည္။)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ေစာထြန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ေဌးဦး (သူသည္ ႀကံ့ဖြံ႔၏ အဓိက ေခါင္းေဆာင္) တို႔သည္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ တယူသန္ ေခါင္းမာသူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြင္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အမ်ားဆံုးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

သူတို႔အားလံုးသည္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျဖတ္စား လာဘ္စား လုပ္ထားျခင္းမ်ားက ရေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ အေျမာက္အျမား ပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ “အဲဒီလူေတြဟာ လာဘ္စားမႈနဲ႔ လိမ္လည္မႈေတြက ရထားတဲ့ ေငြေတြကို ခ်ိတ္တြယ္မိေနျပီး ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ တရားလြန္ လာဘ္စားတာကို စက္ဆုပ္ရြံရွာသူ ေမာင္ေအးလို လူေတာင္ သူတို႔ကို မထိရဲဘူး ျဖစ္ေနတာ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ သတင္းရပ္ကြက္ တခုက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္း သူတို႔ေရာက္ေနသည္မွာ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္သြားျပီ ျဖစ္ျပီး ေနထိုင္ျပဳမူပံုမ်ားကလည္း အျမစ္တြယ္သြားျပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ သတင္းရပ္ကြက္အရမူ လက္ရွိအေနအထားတြင္ တေယာက္မွ သူတို႔ကို တားဆီးႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ စီးပြားေရးသမားတဦး အေျပာအရ “သူတို႔ကို တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းရာထူး လက္ကိုင္ေတြၾကားထဲမွာ ‘နာဇီ’ ေတြလို႔ လူသိမ်ားတယ္” ဟု ဆိုသည္။ “သူတို႔မွာ ေငြရွိတယ္၊ ျပီးေတာ့ သူတို႔မွာ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ေတြ ရွိတယ္” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။

ယခုေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း အမ်ားအျပားက ထိုအုပ္စုကို စိုးထိတ္ေနၾကသည္။ နအဖ အတြင္း အခ်ဳိ့ေသာ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ (သို႔မဟုတ္) ယခင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကစထ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ကို ေရွ့တန္းတင္ျပီး အာဏာရရန္ ႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ “သူတို႔ဟာ လူထုရဲ့ တကယ့္ ရန္သူအစစ္ေတြပဲ” ဟု ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ထြန္းေနမႈအေပၚ ပူပန္ စိုးရိမ္ေနသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း မ်ားျပားလာေနသည္။ ၿမ့ဳိေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အငယ္တန္း အရာရွိမ်ားအၾကားတြင္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္ကာ အားမလို အားမရျဖစ္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာေနသည္။

အငယ္တန္း အရာရွိ အမ်ားစုသည္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္မွ ၅၅ ႏွစ္အၾကားရွိ စစ္တိုင္းမႉးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသူ တိုးတက္ေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး တပ္မေတာ္ကိုနင္းျပီး ႀကံ့ဖြံ႔မ်ား ႀကီးထြားလာေနသည့္အေပၚ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနၾကသည္။

“သူတို႔ဟာ အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္းမွာ ယူနီေဖာင္းကို အကာအကြယ္ယူျပီး ျခစားမႈေတြကေန စည္းစိမ္ဥစၥာ ေထာင္ပံု ရာပုံ စုေဆာင္းေနတဲ့ မသမာတဲ့ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ တပ္မေတာ္ရဲ့ ပံုရိပ္ကို ညိႇဳးႏြမ္းေစတယ္လို႔ သူတို႔က စိတ္ပူေနၾကတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ သတင္းရပ္ကြက္တခုက ေျပာသည္။


“အိုတီအက္စ္ဆင္း အယုတ္တမာေကာင္ေတြကို ေမာင္းထုတ္ပစ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ” ဟု မၾကာေသးခင္က ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးကို အရာရွိတဦးက ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နန္းေတာ္အတြင္း အာဏာသိမ္းမည့္ အရိပ္လကၡဏာေတာ့ မေတြ႔ရပါ။ အရာရွိမ်ား စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးမႈေတာ့ မရွိေသးေပ” တႏိုင္ငံလံုးမွာ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ အေၾကာက္တရားဟာ စစ္တပ္အတြင္းမွာလည္း ရွိေနတယ္” ဟု ထိုင္းစစ္ေထာက္လွမ္းေရးတဦးက မဇၩိမကို ေျပာျပသည္။


“လက္ရွိ ျဖစ္ေနပ်က္ေနတာေတြေရာ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုဟာ အလြန္အမင္းကို မေက်နပ္ ျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ သံသယျဖစ္စရာ မရွိဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။ “ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အမိန္႔ကို ျပန္လွန္ ေမးခြန္းမထုတ္ဘဲ လိုက္နာမယ့္ သူေတြျဖစ္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

သန္းေရႊေအာက္က ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အနည္းငယ္သည္ သန္းေရႊႏွင့္ အၿပိဳင္ သို႔မဟုတ္ ႀကံ့ဖြံ႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ထိန္းရန္ ပံုမွန္ သမ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔တခုကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းလာႏိုင္သည္။ သူတို႔တြင္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေမာင္ေအး၊ စစ္အရာရွိခ်ဳပ္ သူရေရႊမန္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ႏွင့္ နအဖ အတြင္းေရးမႈး ၁ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္က ၿပိဳင္ဘက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ခင္ညႊန္႔ႏွင့္ သူ၏ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ျဖဳတ္ထုတ္သည့္ပုံစံမ်ဳိး ျပင္ဆင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိပါေသးသည္။ “အငယ္တန္း အရာရွိေတြနဲ႔ အရာရွိ မဟုတ္တဲ့ စစ္သည္ေတြၾကား မေက်နပ္မႈ၊ ေဒါသေတြ ႀကီးထြားေနတဲ့ လက္ရွိ အေနအထားကေတာ့ ဘာကိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရတဲ့ အေနအထားပဲ” ဟု ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဝင္းမင္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔အတြင္းရွိ အခရာက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အျပင္းအထန္ ေခ်မႈန္းျခင္းကေတာ့ လုပ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး ေမာင္ေမာင္သိန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ကစထ အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမာင္ဘုိႏွင့္ ရဲျမင့္တို႔ကို လာဘ္စားမႈ၊ ျဖတ္စား လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးက လွ်ဳိ့ဝွက္စြာ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ သတင္းရပ္ကြက္တခုက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေမာင္ေမာင္သိန္းႏွင့္ ေမာင္ဘိုသည္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျပီး ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည္။ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲတြင္ ဖမ္းမိေသာ ငါးမ်ားအနက္မွ အနည္းဆံုး ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ ရေနာင္းကို ျဖတ္ကာ ေမွာင္ခိုထုတ္သည္ဟု ေရလုပ္ငန္းအတြင္းမွ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။ ရလဒ္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ခန္႔ ဆုံးရႈံးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေမာင္သိန္း ကိုင္ထားေသာ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ႀကံ့ဖြံ႔မဟုတ္သူ ဆိုလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား မခ်ေပးသည္မွာ ၆ လပင္ ရွိသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ရျခင္းမွာ စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပေရာဂ်က္အတြက္ ဆိုကာ ေလွ်ာက္လိုက္ေသာ လူစီးကားႏွင့္ ကုန္တင္ကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ရရွိလွ်င္ ေရာင္းစားျခင္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္း ေျမာက္ျမားစြာ ရေစသည္။

အျခားမ်ားစြာေသာ နအဖ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုုမ်ားလည္း စံုစမ္း စစ္ေဆးခံေနရသည္ဟု အစိုးရ သတင္းရပ္ကြက္တခုအရ သိရသည္။ ေမာင္ေမာင္သိန္း၏ နာမည္ေက်ာ္သား ကိုေပါက္ (ခ) ျမင့္သိန္း၏ သစ္လုပ္ငန္းတခုသည္ မ႐ိုးမသား အႀကံအဖန္မ်ား လုပ္ခဲ့၍ ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ရသည္။ ေမာင္ဘိုသား ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဟာရီကိန္းဘားဆိုင္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စစ္ေဆးခံေနရသည္။

ေအးရွားလိုက္ ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ စိုးျမင့္အပါအဝင္ ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေနသည္။

ထိုအျဖစ္ပ်က္မ်ားသည္ အတိတ္တခ်ိန္ကဆိုလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ရပ္မ်ားက တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျခစားမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈ ရွိေနသည္ကို ညႊန္းဆိုေနသည္။ “ဒါဟာ အစိုးရလား ဒါမွမဟုတ္ ႀကံ့ဖြံ႔နဲ႔ စစ္တပ္က လုပ္ထားတာလား ဆိုတာကို ခြဲျခားဖို႔ ႀကိဳးစားမႈ ျဖစ္တယ္” ဟု ထိပ္တန္းစစ္ဘက္ ပုဂၢိဳလ္တဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားစုကမူ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ေနသည္။ အုပ္စုႀကီး ၂ ခုအၾကား လူသိရွင္ၾကား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။ သန္းေရႊအေနျဖင့္ သူႏွင့္ သူ၏ထိပ္ပိုင္း ရာထူးလက္ကိုင္ ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား စစ္ပြဲတရပ္ကို ဖြင့္လိုက္မိရက္သား ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ကာ နအဖ ၏ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးကို အဆက္မျပတ္ ေရႊ႔ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ဘိုႏွင့္ ရဲျမင့္ အပါအဝင္ အနည္းဆုံး ကစထ မွ ၄ ဦးအား ရာထူးမွ အနားယူရန္ ေမာင္ေအးက ေတာင္းဆိုမႈျပဳမည္ကို သိေန၍ သန္းေရႊက ေရွာင္လႊဲလိုျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးကို မလုပ္ျဖစ္သည္မွာ ၉ လေက်ာ္ ၾကာျမင့္သြားျပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး အစည္းအေဝးတြင္ သန္းေရႊက ေထာက္ခံတင္ျပေသာ ေမာင္ဘိုအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးသို႔ တိုးေပးေရး အစီအစဥ္ကို ေမာင္ေအးက လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ရာမွ အစည္းအေဝးပ်က္သြားသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အနည္းဆံုး ၂ ေယာက္ကိုမူ သူတို႔၏ စစ္ဆင္ ကြပ္ကဲမႈ တာဝန္မ်ားမွ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ဖယ္ရွားခံရျပီး ျဖစ္သည္။ ခင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေမာင္ဘိုတို႔ကို ဒီအက္စ္ေအေက်ာင္းဆင္း ခင္ေစာ၊ သာေအးတို႔ႏွင့္ အစားထိုးထားသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ သူတို႔ ကိုင္ရေသာ စစ္တိုင္းမ်ားအတြက္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈမ်ား မလုပ္ရေတာ့ေသာ္လည္း နအဖ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သန္းေရႊက ဆက္လက္ခန္႔ထား၍ တည္ၿမဲေနေသးသည္။ ျမင့္လိႈင္ ကိုလည္း မၾကာမီပင္ တင္ေအးႏွင့္ အစားထိုးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အကယ္၍ အသစ္ေရာက္လာေသာ ဒီအက္စ္ေအ ေက်ာင္းဆင္း စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈရံုး အရာရွိမ်ားကို နအဖ အဖြဲ႔ဝင္ရာထူးမ်ားကိုပါ ေပးအပ္လိုက္လွ်င္ နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲလိုက္မႈ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္က အိုတီအက္စ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမႈျဖင့္ သန္းေရႊ၏ အာဏာသည္ စိန္ေခၚမႈ မၾကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ရာထူး တိုးျမႇင့္မႈအသစ္မ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ေတာ့ ေမာင္ေအးႏွင့္ သူရေရႊမန္းတို႔ နအဖ အတြင္း ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ထိေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

နအဖ ေလးလပတ္အစည္းအေဝးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေရႊ႔ဆိုင္းလာခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္မွာ တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးတိုးေပးေရးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ “ထိပ္ပို္င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ မေတြ႔တာ (ေလးလပတ္အစည္းအေဝး) လေတြနဲ႔ ခ်ီေနျပီ။ ၾသဂုတ္နဲ႔ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပမႈေတြ မတိုင္ခင္ကတည္းကပဲ။ ဒီကာလထဲမွာဆိုရင္ စစ္တိုင္းမွဴး ၃ ဦးကို ခန္႔အပ္တာက လြဲရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ရာထူးတိုးေပးတာ မရွိေသးဘူး” ဟု ဝင္းမင္းက ေျပာသည္။

“အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ရာထူးတိုးသင့္ရက္သားနဲ႔ ရာထူးမတိုးလို႔ တိုင္းမႉးတခ်ဳိ့ စိတ္ပ်က္ မေက်နပ္တာ ပြားလာမွာ အေသခ်ာပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

သန္းေရႊလက္ေအာက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ တစံုလံုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ကလည္း ေလ်ာ့ပါးလာျပီ ျဖစ္သည္။

ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲျပီးလွ်င္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ အနာဂတ္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ထည့္လိုက္မည္ ျဖစ္၍ သူတို႔၏ အခန္းက႑ အေရးပါမႈ ပိုပိုနည္းလာျပီ ဆိုသည္ကို သူတို႔ သိေနသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျခစားမႈ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနျခင္းက ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းကို သူတို႔ စိုးထိတ္ေနၾကသည္။

“အနာဂတ္မွာ တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီ ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းဟာ တပ္မေတာ္တခုတည္းပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု တပ္ေတာ္သားတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။ “မ်ဳိးဆက္သစ္ အရာရွိေတြဟာ ႏိုင္ငံ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အစစ္ျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုသည္။ ထို မ်ဳိးဆက္သစ္ အရာရွိမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အစစ္အမွန္ဟု ျမင္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ သန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလာေနျပီး မွတ္ဉာဏ္မ်ားလည္း မေကာင္းေတာ့ေပ။ သူဟာ တကိုယ္ေရ ဧကစာရီ က်င့္သံုးမႈ ပိုလုပ္လာသည္။ သူ ေသခ်ာစြာ တြက္ခ်က္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း သူ၏ အေနအထားမွာ ႀကိဳးတန္း လမ္းေလွ်ာက္ေနရသလို ျဖစ္လာသည္ဟု ျမန္မာ့စစ္တပ္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အေျပာအရ သိရသည္။

“ျပႆနာေတြက တရားဝင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ သဘာဝအတိုင္း ေျပလည္သြားႏိုင္တာကို က်ေနာ္တို႔က စြန္႔စားဖုိ႔ မတန္ဘူးေလ” ဟု ေမာင္ေအးက သူ၏ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြမ်ားကို မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရန္ သိပ္မက်န္ေတာ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျခစားေနေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ႀကီးမ်ားကို အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ လက္ဦးမႈ အရယူရမွာ ျဖစ္သည္။

(Larry Jagan က မဇၩိမအဂၤလိပ္ဆိုက္အတြက္ ေရးသားေပးသည့္ Splits emerge in Burma's army over country's roadmap ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ တင္ျပပါသည္။)