ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, March 28, 2008

NLD ၏ေတာ္လွန္ေရးေန႔လႈပ္ရွားမႈ

( ၆၃ )ႏွစ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ေရးေန႔( ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ-၂၇-ရက္ )က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( NLD ) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးေရွ့၊ ပါတီဝင္မ်ား၏ ေမလဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ေရး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈဓါတ္ပုံမ်ား