ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, April 8, 2008

အသုဘရႈဖိတ္ၾကားလႊာ

လူထုေဒၚအမာ ( ၉၃ ) ႏွစ္၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဥတုဇရုပ္ကလာပ္ကုိ
၉၊၄၊၂၀၀၈ ( ဗုဒၶဟူးေန႔ ) နံနက္ ( ၁၀:၀၀ ) နာရီအခ်ိန္ အိမ္အမွတ္၂၆၅၊
၃၂လမ္း၊ ၈၃လမ္းx၈၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႔ ေနအိမ္မွ ၾကာနီကန္သုသာန္သုိ႔
ပုိ႔ေဆာင္မီးသၿဂိဳလ္မည္ ျဖစ္ပါ၍ အသုဘရႈ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ၾကပါရန္
ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။