ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, April 18, 2008

ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအေရးၾကီးအစီရင္ခံစာ

Wednesday, 16 April 2008

သို ့/

တိုက္ပြဲဝင္ ရဲေဘာ္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ ။ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအေရးၾကီးအစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ျပည္သူမ်ား
မဲေပးပံု ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳမ်ား ႏွင့္မသမာမွဳမ်ားကိုေတ႔ြ
ရွိရပါသည္။ကၽြႏု္ပ္သည္၁၀/၁၁/၁၂/၁၃၇က္ေန႔့မ်ားတြင္မိတၳီလာ/မႏၱေလး/
စစ္ကိုင္း/မံုရြာရွိဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား /အင္အားစုမ်ား NLD တိုင္းစည္းမ်ား
ႏွင့္ေတြ႔့ဆံုျပီးေမးျမန္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးတိုင္းမွဴးမ်ား/၀န္ၾကီးမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ စစ္သားအားလံုးသည္ တပ္ရင္း/
တပ္မ/ဌာနခ်ဳပ္တို႔့တြင္သာမဲေပးရျခင္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႔့၀င္အားလံုးသည္သက္ဆိုင္ရာရဲ
စခန္းတြင္သာမဲေပးရျခင္း၊ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက၄င္းတို႔့ရံုးမ်ားတြင္သာမဲ
ေပးရျခင္း၊ ၾကံ့ဖြံ႔/စြမ္းအားရွင္/မီးသတ္/ၾကက္ေျခနီ/အမ်ိဳးသမီးေရးရာ/မိခင္ႏွင့္
ကေလး စသည့္ နအဖ ၏အဖြဲ႔စည္းမ်ားမွာ ဆႏၵခံယူပြဲ လံုျခံဳေရးယူရန္
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္အားလံုးၾကိဳတင္္ေထာက္ခံမဲေပးျပီးျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာမ်ားတြင္လဲ မဲရံုမ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ား တပ္ထားသေယာင္ သတင္းမ်ား
ထုတ္လႊင့္ျပီး ကန႔္ကြက္မဲေပးလွ်င္မည္သို ့ျဖစ္မည္ကို ၾကိဳတင္ေကာလဟာလ
သတင္းမ်ားျဖန္႔့လွ်က္ရွိေနပါသည္။

တိုင္းမွဴး/၀န္ၾကီးမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁။ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳထဲရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားသို႔
ကိုယ္တိုင္ဆင္းျပီးဆိုင္တိုင္းသို႔ပါတိတ္၀မ္းဆက္ေပးျပီးေထာက္ခံမဲေပးရန္ စည္းရံုးလွဳပ္ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ပညာေရး၀န္ၾကီးသည္ ပညာေရးဌာနေပါင္းစံုသို႔ ကိုယ္တိုင္ဆင္းျပီး
၀န္ထမ္းအားလုံးကိုေထာက္ခံမဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္တလဲလဲေျပာ
ဆိုစည္းရံုးကာမထည့္ပါကအေရးယူမည္ဟုေျပာၾကားေနပါသည္။

၃။ မံုရြာတြင္ တိုင္းမွဴးသည္ (တပ္/ ရဲ/ ၾကံ့ဖြံ႔ /မီးသတ္္/ စြမ္းအားရွင္/
ၾကက္ေျခနီ/အမ်ိဳးသမီးေရးရာ/မိခင္ႏွင့္ကေလး/ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း
စသည့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားပါမက်န္ေခၚယူျပီးနံနက္မွညေနထိေဟာေျပာစည္းရံုးျပီး ေထာက္ခံမဲထည့္ရန္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

၄။ဌါနေပါင္းစံု႐ွိ၀န္ထမ္းမ်ားကို၄င္းတို႔၏ဆႏၵမပါဘဲနာမည္နဲ႔မွွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ယူၿပီးေနာက္တေန႔တြင္္ ၾကံဖြံကဒ္မ်ား/အမ်ိဳးသမီးေရးရာကဒ္မ်ားကုိိအၿပီး လုပ္
လာၿပီး အသင္း၀င္ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးၿပီးမတရားသၿဖင့္အသင္း၀င္ခိုင္းျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္လ်က္႐ွိပါသည္။

၅။နအဖအေနၿဖင့္၀န္ၾကီးဌါနမ်ားတြင္ကန္႔ကြက္မဲတစံုတရာမ႐ွိေစရဟု အမိန္႔
ထုတ္ျပန္ထားရာ ၀န္ၾကီးမ်ားအေနၿဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ဌါနမ်ားသို႔ကြင္းဆင္းၿပီး
အားလံုးေထာက္ခံခိုင္းေနပါသည္။

၆။အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ၀န္ၾကီးဌါန /စစ္တပ္/ရဲ /ၾကံဖြံ႕မ်ား/စြမ္းအား႐ွင္
စသည့္၄င္းတို႔ဌါနမ်ားမွာယခုသိရသည့္အခ်ိန္တြင္ေထာက္ခံမဲေပးၿပီးၿပီ ဟုသိရ
ပါသည္။၀န္ထမ္းမ်ားမွာကိုယ္တိုင္မဲမေပးရဘဲ၄င္းတို႔ဘာသာေထာက္ခံမဲ လုပ္ယူ
ျခင္းကိုမေက်နပ္က်ေျခ။

၄င္းအေျခအေနမ်ားကို ဌါနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား NLD တိုင္း/စည္း မ်ား၏
သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာထားမ်ား

၁။ ၄င္းကိစၥမ်ားကို ႐ိုးသားမွဳမ႐ွိဟု ၿမိဳ႕ၾကီးတၿမိဳ႕မွတိုင္း/စည္းတဦးမွ သံုးသပ္ၿပီး
ဒီပြဲတြင္မိမိတို႔လံုး၀ ႐ွံဳးနိမ့္ႏိုင္မည္ဟုသံုးသပ္ၿပီးဆႏၵခံယူပြဲကို ဖ်က္ပစ္ရန္ဆႏၵ
႐ွိပါသည္။

၂။ဌါနဆိုင္ရာတခုမွအရာ႐ွိတဦးကမူ၄င္းပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားရ႐ွိပါက ၄င္းတို႔ထင္
တိုင္းၾကဲႏိုင္ၿပီးျပည္သူလူထုဒုကၡေရာက္မည္ဟုမွတ္ခ်က္ၿပဳပါသည္။

၃။အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုမွလူၾကီးမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုမွကန္႕ကြက္မဲေပးၾကမည္ဟု
အထင္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္္ေနၾကၿပီး ေအာက္ေျခတြင္ နအဖမွ ျပည္သူလူထုကို
မည္သို႔မည္ပံု စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေနသည္ကိုသိ႐ွိျခင္းမ႐ွိပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲ၏
အက်ိဳးေက်းဇူး အဆိုးအေကာင္းကို ျပည္သူမ်ားသိ႐ွိႏိုင္ရန္အင္တိုက္
အားတိုက္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္မ႐ွိပါ။ ၄င္းတို႕ႏွင့္နီးစပ္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္
သာလွံဳ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၄။နအဖမွာ အစစအရာရာေသခ်ာေအာင္ စီစဥ္ၿပဳလုပ္ၿပီးမွ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ ကို
က်င္းပရန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ TV တြင္ ျပသေနေသာ မဲေပးပံု မဲေပးနည္း နည္းစနစ္
မ်ားမွာအေယာင္ျပယံုျဖစ္ၿပီးလူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာေနျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏သံုးသပ္ခ်က္

၁။ယခုဆႏၵခံယူပြဲတြင္မိမိတို႔ဘက္မွလံုး၀မႏိုင္ႏိုင္ပါ။

၂။မိမိတို႔၏ အထင္မွာ စစ္တပ္/ရဲ/ဌါနဆိုင္ရာ ၾကံ႕ဖြံ႕ /စြမ္းအား႐ွင္/မီးသတ္/
ၾကက္ေျခနီ/ယရက/အမ်ိဳးသမီးေရးရာ/မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးတို႔တြင္
႐ွိေနေသာျပည္သူမ်ားထဲတြင္ ၄င္းတို႔ကိုမၾကိဳက္သူမ်ား႐ွိေနမည္ဟုမိမိတို႔
ထင္မွတ္ေနပါသည္။ ၄င္းမွာမွန္ပါသည္။ သို႔ပင္မဲ့ နအဖအစိုးရသည္ ၄င္းကိစၥ
ကိုမိမိတို႔ထက္ၾကိဳသိေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးအတြက္
ေထာက္ခံမဲကုိၾကိဳတင္ေပးစနစ္ျဖင့္အတင္းအၾကပ္ရယူၿပီးျဖစ္သည္။

၃။၄င္းကိစၥကိုျပည္တြင္းျပည္ပ႐ွိအင္းအားစုအားလံုးသို႔ခ်က္ခ်င္းအသိေပးေၾကာင္း
ၾကားၿပီး မည္သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို ခ်က္ခ်င္း္ေဆြးေႏြးၿပီး အေၾကာင္းျပန္
ေစခ်င္ပါသည္။ွ

၄။နအဖမွွာ၄င္းတို႔ေသခ်ာေပါက္ႏိုင္္ရန္ၾကိဳတင္အကြက္ခ်ျပီးျဖစ္သည္။

၅။မိမိတို႔၏မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းအစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုအျမန္ဆံုးပို႔ေပးပါရန္

မွတ္ခ်က္။အေရးၾကီးသျဖင့္ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ေစခ်င္သည္။

သင္တို႔၏ေသြးေသာက္ရဲေဘာ္