ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, April 27, 2008

သီရိလကၤာရွိ ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပ

သီရိလကၤာရွိ ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားက နအဖ မွ တစ္ဖက္သက္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ
ဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကုိလံဘုိၿမိဳ႔၊ ကုလသမဂၢရုံးေရွ႔၌
မေန႔က ၂၆/၄/၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကပါသည္။