ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, April 10, 2008

NLD အထူးေၾကညာခ်က္

၁၀/ဧပရယ္/၂၀၀၈
ျပည္သူလူထု စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈကင္းစြာျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္
ကုလသမဂၢအပါဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္
အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း NLD က ဒီေန႔ေျပာၾကားလုိက္သည္။