ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, April 22, 2008

NLD အထူးေၾကညာခ်က္

ဖမ္ဆီီးခံေနၾကရေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရျခင္းမရွိေသးေသာ အတုိက္ခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ငွင္းကိစၥအတြက္
အာဏာပုိင္တုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မေန႔က(၂၁/၄/၂၀၀၈)ရက္ေန႔တြင္ NLD
က အထူးေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ ေျပာၾကားလုိက္သည္။