ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, April 30, 2008

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လုံးႏွံ႔ NO campaign

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး(ျမန္မာႏုိင္ငံ)၏
မေန႔က(29/4/2008)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔႔႔႔တြင္း NO campaign