ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, April 30, 2008

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမွတ္တမ္း


သာသနာ့ ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔ ဦးစီးနာယက ဆရာေတာ္( မႏၲေလးၿမိဳ႔ မစုိးရိမ္
တုိက္ေဟာင္း တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ) ဦးေကာဝိဒ ဘိဝံသ (ဘုိးေကာ)
ဘဝနတ္ထံ ျပန္လြန္ေတာ္မူျခင္းသည္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္
ႀကီးမားေသာ ဆုံးရုံးမႈ တခုျဖစ္ရျခင္းႏွင့္အတူ ရင္ႏွင့္အမွ် ဝမ္းနည္း
ေၾကကြဲရပါေၾကာင္း


မစုိးရိမ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား
မႏၲေလးၿမိဳ႔