ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, May 4, 2008

(၈၁) နာရီ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေသာ သံဃာအာဇာနည္ ဦးၾသဘာသ


အျပည္စုံ>အာဇာနီသုိ႔>>> ေအာက္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္>>>