ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, May 4, 2008

NLD ( la ) အထူးေၾကညာခ်က္

Nargis မုန္တုိင္းေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအား NLD ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အကူညီေပးရန္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္အစုိးရမ်ားသုိ႔
NLD ( la )က မေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။