ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, May 29, 2008

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရး .. ဒုိ႔ေရး. ဒုိ႔ေရး

တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းေပၚက လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ( ၂၇ ေမ ၂၀၀၈ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပါတ္ လည္ေန႔ )