ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, May 22, 2008

န အ ဖ ၏ ဘန္ကီမြန္းေဖ်ာ္ေျဖေရး မ်က္လွည့္

ဘန္ကီမြန္းအား ျပသမည့္ ျပကြက္မ်ား

ဘန္ကီမြန္း မေတြ႔ႏုိင္ေသာ ပုံရိပ္အစစ္မ်ား
ကုိထုိက္မွ