ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, May 22, 2008

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ The Hague တရားရုံးပုိ႔မယ္

ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္ေရးကုိ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနလွ်င္ နအဖ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ဥေရာပ ပါလီမန္က ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံရုံး ( ICC ) တင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်။

နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ သဟိတ္(ဂ္)ၿမဳိ ႔ရွိ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံရုံး ( ICC ) တြင္ တရားစြဲ အေရးယူႏုိင္ရန္ ေထာက္ခံမဲ ( ၅၂၄ ) မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ( ၃ ) မဲ၊ ပ်က္ကြက္မဲ ( ၁၃ ) မဲႏွင့္ ဥေရာပ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက Strasbourg ၿမဳိ ႔ ၊ ေမလ ၂၂ ရက္ meeting တြင္ မဲေပးဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။

EU အစုိးရမ်ားကလည္း ဥေရာပကုိယ္စားလွယ္မ်ားနည္းတူ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ICC တြင္ တရားစြဲ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

နအဖ သည္ မုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိလ်စ္လ်ဴရႈ ႔ ၿပီး ၎တုိ႔အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ ျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာရႈံ ႔ခ်လုိက္သည္။

refer > http://www.news.com.au/heraldsun/story/