ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, May 7, 2008

မုန္တုိင္းေဘး ကယ္ဆယ္ေရး NLD အထူးေၾကညာခ်က္

စစ္အစုိးက မုန္တုိင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာကူညီမႈ မေပးေသးဟု
NLD ျပစ္တင္ေဝဖန္၊ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍
ေျပာၾကားလုိက္သည္။