ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, May 7, 2008

ျမန္မာျပည္ကို ကူညီခြင့္ေပးဖို႔ သမၼတဘုရွ္ ေမတၱာရပ္ခံ

ျမန္္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုမွာ အရပ္သားေတြကို အျမင့္ဆုံးခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ကြန္ဂရက္စ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕
ေရႊတံဆိပ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ဖို႔ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ အခမ္းအနားမွာ
သမၼတဘုရွ္က မုန္တုိင္းဒဏ္ခံေနရေသာ ျပည္သူေတြကုိ ကူညီခြင့္ေပးဖုိ႔
စစ္အစုိးရထံ အခုလုိ ေမတၲာရပ္ခံ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကူညီခြင့္ေပးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္အစိုးရကို အေၾကာင္းၾကားပါ
တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကူညီဖို႔ ခြင့္ျပဳပါ”

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသူေတြကို ကူညီေရး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ
ေတြကို ရွာႏုိင္ေရးအတြက္ အကဲျဖတ္ႏုိင္မယ့္ အေမရိကန္ ေရတပ္ကယ္ဆယ္ေရး
တပ္ဖြဲ႕ကိုက်ေနာ္တုိ႔ ေစလႊတ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္
ကူညီႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ဒီလိုကူညီႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့
ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို အကဲျဖတ္ေလ့လာတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကအဖြဲ႕ကို
စစ္အစိုးရဘက္ကခြင့္ျပဳဖို႔ လိုပါတယ္္္္္”

refer voa burmese