ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, March 20, 2010

မနၲေလးၿမိဳ႕ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္

မႏၲေလးသားစစ္စစ္ၾကီးပါဗ်ာ (တခန္းရပ္ျပဇာတ္)