ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Wednesday, March 19, 2008

တုိ႔ေခတ္ကုိ ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲပါ

တုိ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္အမွတ္(၁)ကုိလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ
ထုတ္ေဝသည္ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္မွကူးယူေဖၚျပသည္ ေအာက္ကကြက္လပ္တြင္ကလစ္လုပ္ပါ