ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, April 5, 2008

အေျခခံရမည့္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမႈၾကမ္း ကြဲလဲြခ်က္မ်ား

အေရးႀကီးပါသျဖင့္ေသခ်ာဖတ္ေစခ်င္ပါသည္

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမူၾကမ္း (၂၀၀၈ခုႏွစ္) ကို ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါၿပီ။ ဖတ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အေတာ့္ကိုစိတ္မေကာင္းစရာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပင္ပေရာက္ နိဳင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားလည္း PDF File ႏွင့္ရခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီဟု ယူဆပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို တိတိက်က် ေရးသားေဖာ္ျပတာ မေတြ႔မိေသးလို႔ ေရးပို႔ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂။ (၁၄)ႏွစ္တာ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံရမယ့္မူမ်ားကိုေတာ့ စိတ္၀င္စားသူအမ်ားစုက ေလ့လာခဲ့ၾက ၿပီးပါၿပီ။ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္အစိုးရရဲ႕ အေပၚစီးရလိုမႈနဲ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေရးဆြဲခဲ့ၾကတယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ နာလည္ေပးလို႔ရပါေသးတယ္။ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ား အတြက္ တထစ္ေလ်ာ့ၿပီး လက္ခံရမလားလို႔ ေတြးမိပါေသးတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္မွာ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲၿပီးၿပီလို႔ ေၾကျငာပါတယ္။ မတ္လအလယ္ ေလာက္ထိ ဘယ္သူမွဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖတ္ရတယ္လို႔ မၾကားမိခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေလာက္ ၾကာေအာင္ ျပည္သူလူထုကို ထုတ္မျပရဲတာလဲလို႔ စိတ္၀င္စား သူမ်ားက သံသယအေတြးမ်ား ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သံသယ၀င္မယ္ဆိုရင္လဲ၀င္စရာပါ။ အခုမတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္မွာ ဥပေဒ မူၾကမ္းကိုဖတ္လို႔ ရၾကပါၿပီ။ စိတ္ၾကိဳက္ေခၚၿပီး ထိုင္ခိုင္းတဲ့ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္(၁၀၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ (၁၄)ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့တယ္။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲၾကတယ္။ ဒီေလာက္ဆို ေတာ္ဘို႔ေကာင္း ပါၿပီ။ ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္ျပန္ေရးတာမွာေတာ့ ထပ္ၿပီး မရိုးမသားမလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပမဲ့ ကြဲလြဲတဲ့အဓိကအခ်က္(၃)ခ်က္ (အပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္)က အေရးမႀကီးဘူးလို႔ ယူဆတဲ့လူလဲ ရွိနိဳင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အဖို႔ေတာ့ ဒါဟာ အေတာ္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အနာဂါတ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရးမွာလည္း ျပႆနာ ျဖစ္လာနိဳင္ပါ တယ္။
- ဒီလိုျပင္လိုက္တာဟာ တပ္မေတာ္အေပၚနားလည္ေပးလိုသူ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား ကိုလည္း နားလည္ မေပးနိဳင္ေအာင္ လုပ္လိုက္ရာၾကပါတယ္။
- အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။
- ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းမွာ လက္ရွိတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူလူထုကို ထပ္မံေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။
၃။ (က) အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ အေျခခံရမည့္မူမ်ားစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၃)၊ အခန္း(၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၊ အပိုဒ္-၄ (က)တြင္ . . . . . . ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရ မည္။ . . . . . . ဟုေရးသားထားပါသည္။

(ခ) ၄င္းစာပိုဒ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ၂၀၀၈စာအုပ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၇၃)၊ အခန္း(၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၊ အပိုဒ္-၄၃၆ (က)တြင္ . . . . . ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရ မည္။ . . . . . . ဟု ျပင္ဆင္ ေရးသားထားပါသည္။
(ဂ) ၄၃၆ (က)သည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ၁၀၀%ဟုဆိုလိုေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ မူလ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို အတည္ျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံု၏ တ၀က္ေက်ာ္သာ မဲေပးဘို႔လိုအပ္ၿပီး၊ လာေပးခဲ့တဲ့လူဦးေရရဲ႕ မဲတစ္၀က္ေက်ာ္ ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ အားလံုးရဲ႕ ၂၆% ခန္႔နဲ႔ အတည္ျပဳမယ္လို႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ဥပေဒကို ျပန္ျပင္တဲ့အခါက်မွ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ၁၀၀% လို႔ ျပင္လိုက္တာလို႔ နားလည္ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ အေျခခံရမည့္မူမ်ားစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၇)၊ အခန္း(၁၄)၊ ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ားအခန္း၊ အပိုဒ္-၁ တြင္ . . . . . . ဤ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္ ။ . . . . . . ဟုေရးသားထားၿပီး။
ယခု ဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္၂၀၀၈ စာမ်က္ႏွာ (၁၇၇)၊ အခန္း(၁၄)၊ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအခန္း၊ အပိုဒ္-၄၄၁ တြင္ . . . . . . ဤ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မဲေပးသည့္ ဆႏၵမဲ၏ မဲအမ်ားျဖင့္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပသည့္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္ ဟု ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

(က) အခ်က္(၂)ခ်က္ျပင္ဆင္ထားတဲ့အထဲမွာ ပထမအခ်က္က အေျခခံရမဲ့မူမ်ားမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူရဲ႕ ၅၀.၁%ခန္႔ ေထာက္ခံမဲေပးမွ အတည္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုၿပီး၊ ျပန္ျပင္လိုက္တဲ့အခ်က္မွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိသူရဲ႕ ၂၅.၁%ခန္႔ ေထာက္ခံမဲေပးရင္ အတည္ျဖစ္တယ္လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။

(ခ) ဒုတိယအခ်က္က ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္းမွာ ဆႏၵမဲခံယူၿပီး အတည္ျဖစ္ခဲ့လို႔ရွိရင္ အတည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေၾကျငာတဲ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ေမ (သို႔မဟုတ္)ဇြန္လမွာ ဥပေဒ က အတည္ျဖစ္ပါမည္။ ျပန္ျပင္ လိုက္တာကေတာ့ အတည္ျဖစ္ၿပီးရင္ေတာင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ ၂၀၁၀ (သို႔)၂၀၁၁ မွ လြတ္ေတာ္ေခၚ၊ စေခၚတဲ့ေန႔မွ အာဏာတည္မွာလို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး