ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Sunday, April 27, 2008

ဂ်ပန္ရွိ ျမန္မာသံရုံးေရွ႔ ဆႏၵဲျပပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား

မေန႔က ဧၿပီလ၊၂၆ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ရွိ ျမန္မာသံရုံးေရွ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ ႀကိဳတင္မဲသြား
ေရာက္ေပးသူမ်ား ဆႏၵဲျပမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဂ်ပန္ရဲမ်ားက အင္အားသုံး ေျဖရွင္းခဲ့၍
ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာအခ်ဳိ႔ ဒါဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။