ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Monday, April 21, 2008

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မန္းသၾကၤန္တြင္း NO campaign

စစ္အစိုးရျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္မဲ
ထည့္ေရး NO campaign လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္ကူးသၾကၤန္ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း
မႏၲေလးၿမိဳ႔တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ေသာ..
“မ်ုိဳးခ်စ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး( ျမန္မာႏုိင္ငံ )”မွ
အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးက မႏၲေလးမီဒီယာသုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္.....
လက္ကမ္းစာအုပ္ငယ္မ်ားျဖန္႔္ေဝျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး ႏုိးေဆာ္စာမ်ားေရး
သားထားေသာ စတစ္္ကာမ်ားကုိ ၿမိဳ႔လုံးအႏွ႔ံကပ္ျခင္းမ်ားပါဝင္ ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃/၄/၂၀၀၈ ရက္ေန႔ကလည္း“မ်ဳိးခ်စ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဒီမုိကရက္
တစ္ အစည္းအရုံး( ျမန္မာႏုိင္ငံ )” ကဘဲ NO campaign ကုိ စပေရးဘူးမ်ား
အသုံးျပဳကာ “ NO ” စာလုံးနီမ်ား ၿမိဳ႔လုံးအႏွံ႔ ညလုံးေပါက္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။

“မ်ဳိးခ်စ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး( ျမန္မာႏုိင္ငံ )”မွ
ထုတ္ေဝေသာ လက္ကမ္းစာအုပ္ငယ္


နန္းေတာ္ေရွ့ တစ္ေနရာက မႏၲလာသားတုိ႔ရဲ့ NO campaign


၆၉ လမ္း(မဟာၿမိဳင္လမ္းမႀကီး)တစ္ေနရာမွ မႏၲလာသားတုိ႔ရဲ့ NO campaign