ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Thursday, May 1, 2008

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆႏၵအရ အတည္မျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္း

၁/ေမ/၂၀၀၈

…..ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ( နအဖ ) မွ တစ္ဖက္
သက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ“ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ” ကုိ
အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔
ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ႀကိဳတင္၍ က်ေနာ္တုိ႔ မႏၲေလးမီဒီယာမွ………….
www.mandalaymedia.blogspot.com သုိ႔ လာေရာက္ ဖတ္ရႈ႔သူမ်ားကုိ တုိးတုိး
က်ယ္က်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မက္လုံးေပးစည္းရုံးုျခင္း ကင္းစြာျဖင့္ လႈိ႔ဝွက္ မဲေပး
စႏွစ္ႏွင့္ ဆႏၵခံယူခဲ့ရာ မဲေပးခဲ့သူ ( ၂၁ )အနက္……..
(၁) ေထာက္ခံမဲေပးသူ ( ၁ ) ဦး
(၂) ကန္႔ကြက္မဲေပးသူး ( ၁၈ ) ဦး
(၃) မဲ မထည့္သူ ( ၂ ) ဦး အသီးသီးရွိပါသည္။
မဲ မထည့္သူ အေရအတြက္ကုိ ခ်န္လွပ္၍ မဲစာရင္းကုိ ေရတြက္ၾကည္ရာ……….
“ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း(၂၀၀၈) ” ကုိ အတည္ျပဳရန္
ေထာက္ခံသူမွာ မဲေပးသူအားလုံး၏ ၅.၂၆ % သာရွိၿပီး၊ ကန္႔ကြက္သူမွာ မဲေပးသူ
အားလုံး၏ ၉၄.၇၃ % ရွိပါသည္။

….သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ “ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ( ၂၀၀၈ ) ” ကုိ
အတည္ မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

..ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းသည္ ပညာ
ရွင္မ်ားလုပ္ရမည့္ အလုပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု မႏၲေလးမီဒီယာမွ ယူဆပါေသာေၾကာင့္
ၿပီးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံေလာက္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ မမ်ားေသာ
(နအဖ)ဖက္မွ ပညာရွင္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ အတုိက္ခံဖက္မွ ပညာရွင္ကုိယ္စား
လွယ္အခ်ဳိ႔ တုိ႔ညိႈႏႈိင္း၍ ျပည္သူအမ်ားလက္ခံႏုိ္င္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု အျမန္ဆုံးျပန္လည္ ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။

….သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအရ အထက္ပါအၾကံျပဳ ခ်က္
သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလြန္ နည္းပါသည္။

…..ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံးႏွင့္္ အေရးအႀကီးဆုံးအလုပ္မွာ နအဖ ထိပ္တန္းေခါင္း
ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အတုိက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ညိႈႏႈိင္းျခင္းသာလွ်င္… ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေပၚ
ေပါက္ေရးအဆင့္ထက္သာလြန္ေသာ…
(၁) ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကုုိ အၿပီးတုိင္အဆုံးသတ္ႏုိင္ေသာ
(၂) အားလုံးအတြက္ ေနာက္ေက်ာလုံတဲ့ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုံေဖၚႏုိင္ၿပီး
ေခတ္မီွတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးုကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ဟု
အေလးနက္ထားယုံၾကည္ပါသည္။

….ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးကုိ ျပဳလုပ္ေနပါ
သည္ ဆုိေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ပုဂၢဳိလ္ငယ္မ်ား အမွန္တကယ္ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကုိ
ရင္ထဲအသဲထဲက ခ်စ္ပါလွ်င္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ မျဖစ္မေန
ေလွ်က္လွမ္းပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

….အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္
အရွင္သူျမတ္မ်ား၊ အနာဂတ္မွာ တုိင္းျပည္ကုိဦးေဆာင္ၾကရမည့္ ေက်ာင္းသား
လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီး အေနျဖင့္လည္း ( နအဖ ) ထိပ္တန္းေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတုိက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမန္ဆုံး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ႏုိင္ေရး
အတြက္ ဆက္လက္၍ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ၾကပါရန္ ေလွ်က္ထား ေတာင္းပန္အပ္ပါ
သည္။