ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Saturday, May 3, 2008

လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေရွ႕သီတင္းပတ္ က်င္းပမယ့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ အဖြဲ႔အစည္း
ေပါင္းစုံ ပါ၀င္ ၿပီး လူအမ်ားယုံၾကည္ လက္ခံေအာင္ က်င္းပေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ
လုံျခဳံေရးေကာင္စီက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ကုလသမဂၢ
နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း တုိက္တြန္း ထားပါတယ္။

2 May 2008
ဦးသိန္းထုိက္ဦး ( VOA )


ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ကို တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ရုရွားႏုိင္ငံအပါအ၀င္ လုံျခဳံ
ေရးေကာင္စီ အဖဲြ႔၀င္ ႏုိင္ငံ ၁၅ ႏုိင္ငံအားလံုးက သေဘာတူခဲ့တာပါ။ ေမလ ၂
ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္ေတြကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီ
အလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးက
အခုုလို ဖတ္ျပပါတယ္။

“ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ခဲ့တဲ့ လုံျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕
ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ေတြကျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေၾက
ညာခ်က္ပါ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳ ေၾကညာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။”

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမယ္
လို႔ ေၾကညာခဲ့တာနဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့
တာေတြကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီက မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက
ဆႏၵခံယူပြဲကို မွ်မွ်တတ က်င္းပမယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့ တာကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္
ပါတယ္လို႔ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အလွည့္က် ဥကၠဌရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထား
ပါတယ္။

“ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ အားလုံးပါ၀င္ လက္ခံႏုိင္တဲ့၊
အမ်ားလက္ခံ ယုံၾကည္တဲ့ အေျခအေနကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆုိတာ
ကို လုံျခဳံေရးေကာ္စီအေနနဲ႔ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ
သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးပါ၀င္ဖို႔၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကိုေလးစား
ဖို႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာ အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္ေတြနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဘရာဟင္
ဂမ္ဘာရီရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ မယိမ္းမယိုင္
ေထာက္ခံတယ္ ဆုိတာကို ထပ္ေလာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ
ေဖာ္ျပပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း အားလုံး အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢနဲ႔
အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုံျခဳံေရးေကာင္စီက တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံတဲ့ အာဆီယံ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့
အေၾကာင္းေတြကို ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။