ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, May 2, 2008

စစ္အစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရး ထပ္မံပိတ္ဆို႔မႈ သမၼတဘုရွ္ အတည္ျပဳ

02 May 2008 ( VOA )


မန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ စစ္အစိုးရကို စီးပြားေရးအရ ေထာက္ခံပံ႔ပိုးေပးေနတဲ့သူေတြကို
ပစ္မွတ္ထားၿပီးဘ႑ာေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔တဲ့ အမိန္႔ကို အေမရိကန္သမၼတ
ဘုရွ္ (Bush) က လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚအေရး
ယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိေနၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီေတြမွာ အေမရိ
ကန္ ဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ ဒီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈေတြကို ထုတ္
သြင္းလို႔ မရေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ပါတယ္။