ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, May 6, 2008

ဆႏၵခံယူပြဲ ရက္ေရႊ႔ဆုိင္း

ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ဧရာ၀တီ
တို္င္းမွ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္(၄၀ )ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ဆႏၵခံ
ယူပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီး ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕မွက်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ေမ ၆ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀ နာရီတြင္ ျမန္မာ့အသံက ေၾကညာခဲ့
သည္။