ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Friday, May 9, 2008

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု၊ ၈၈ ႏွင့္ ဗကသ ပူးတြဲ ေၾကျငာ

နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ားအား သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ
အသုံးခ်၍ပင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းေနသည္။

နအဖ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းမေနပဲ အကူအညီမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားထံ
အျမန္ဆုံး တုိက္ရုိက္ေပးပုိ႔ရန္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
အစုိးရမ်ားသုိ႔ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ ဗကသ မွ ဒီေန႔ (၉/၅/၂၀၀၈)
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။