ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Tuesday, May 19, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရန္ အာဆီယံေတာင္းဆိုျပီ

ဒုတိယေန႔ တရား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးရန္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

”ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္” ဟု အာဆီယံ၏ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

”အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈလုပ္ေပးဖို႔ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံရဲ႔ ဥကၠဌ အေနနဲ႔ ထပ္ေလာင္းေျပာလိုက္ရပါသည္၊” ဟုလည္းပါရွိသည္။

မဇၩိမမွ