ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရိွေနသ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္ေပၚႏုိင္။

Monday, May 10, 2010

ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခဲ့ျခင္းအတြက္ စစ္အစုိးရကုိ မစၥတာ ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္ ေဝဖန္

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္က သူ၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မထြက္ခြာခင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ အဓိကက်ေသာအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းမႈ မရွိပဲ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ ဦးတည္ခဲ့မႈ အတြက္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ သြားခဲ့ပါသည္။
သူက ဆက္လက္ ေျပာျပရာတြင္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မႈ ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ေျပာဆိုေဝဖန္ သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ အခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စစ္အုပ္စုကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္ဟု လည္း သူက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သူ၏ ႏွစ္ရက္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပရာတြင္ သူ႔အေနႏွင့္ စစ္အုပ္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို ေလးစားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ စစ္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတာင္းဆို ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာျပရာတြင္ စစ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားဆဲ ျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထု မ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ေတြေဝမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာစစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုရဲျခင္း မရွိေအာင္ႏွင့္ မိမိတို႔ ေဒသမ်ားမွ ထြက္ခြာသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္သြား လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနပံု ရသည္ဟု လည္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အုပ္စုသည္ သူ၏ ေမတၱာရပ္မႈမ်ားကို အေလးဂရု မျပဳသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပေျပာဆို သြားခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အေလးဂရု မျပဳသည့္အတြက္ တင္းမာမႈမ်ား ပိုမို တိုးပြားလာသည့္ အေျခအေန ကိုလည္း ျပန္လည ္တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)